Grade 5 Arts Modyul: Paglilimbag

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang haraya ay imahinasyon, pantasya, o kathang-isip bunga ng masining at malikhaing pag-iisip at paglalarawan. Naging bahagi ang mga kuwentong ito ng ating kayamanang bininigkas dahil sa pasalin-salin nito mula sa ating mga ninuno tungo sa mga sumusunod na salinlahi. Bahagi rin ng pagkukuwento ang paglilimbang, paggalang sa kapuwa at kalikasan.

Ang paglilimbag ay sining ng paglilipat ng larawang iginuhit at inukit na maaaring ginawa mula sa kahoy, goma, metal at iba pa.

Sa ating paglilimbag, dapat ay maayos at pantay ang pagkakulay upang maging maganda ang resulta ng disenyong ginawa.

Sa modyul na ito ay iyong matutunhan kung paanong makapagpadami ng mga nailimbag gamit ang parehas na imprenta na kinulayan nang maayos at inilimbag nang pantay at inaasahang makamit mo ang sumusunod:

a. Nakikilala ang mga inilalarawang karakter sa haraya bilang disenyo sa paglilimbag;

b. Nakapagpaparami ng mga nailimbag gamit ang parehas na kopya o edisyon na kinulayan nang maayos at inilimbag nang pantay;

c. Naipagmamalaki ang nilikhang sining.

Grade 5 Arts Ikatlong Markahan Modyul: Paglilimbag

ARTS5-Q3-MODYUL8

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment