Grade 5 Arts Modyul: Kaibahan sa Inukit o May Teksturang Bahagi ng Likhang-Sining

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang sining ng paglilimbag ay paglilipat ng larawang iginuhit at inukit sa panibagong papel.

Maraming bagay ang maaaring ilimbag at maaaring gamitin sa paglilimbag tulad ng mga bungang gulay at mga patapong bagay. Maari mong ilagay ang mga bagay na ito sa ibabaw o sa ilalim.

Ang carved o inukit na likhang sining ay isang gawain na ginagamitan ng mga kasangkapang pang-ukit o carving tools upang magawa ang nais na disenyo sa pamamagitan ng pagkayod.

Ang tekstura ay isa sa mga elemento ng sining. Ito ay tumutukoy sa kalidad o katangian ng ibabaw ng anumang bagay.

Masasabi ang tektura ng anumang bagay sa pamamagitan ng pandama o paghipo sa mga ito.

May iba`t-ibang uri ng tekstura. Ang ilan sa mga ito ay ang sumusunod:

1. Makinis

2. Magaspang

3. Malambot

4. Matigas

5. Makapal

6. Manipis

7. Madulas

8. Mapino

9. Mabalahibo

Ang modyul na ito ay ginawa upang maipakita ang pagkakaiba o contrast sa inukit o may teksturang bahagi ng likhang sining. Inaasahang makamit ang mga sumusunod:

a. Naipapakita ang pagkakaiba o contrast sa inukit o may teksturang bahagi ng likhang sining.

b. Nakagagawa ng pagkakaiba o contrast sa inukit o may teksturang bahagi ng likhang sining.

c. Napapahalagahan ang pagkakaiba o contrast sa inukit o may teksturang bahagi ng likhang sining.

Grade 5 Arts Ikatlong Markahan Modyul: Kaibahan sa Inukit o May Teksturang Bahagi ng Likhang-Sining

ARTS5-Q3-MODYUL7

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment