Grade 5 Arts Modyul: Ang Sining ng Paglilimbag

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang sining ng paglilimbag ay pamamaraan ng paglipat ng larawang iginuhit at inukit na maaaring ginawa mula sa kahoy. Inililimbag ito sa anumang bagay tulad ng papel at tela sa pamamagitan ng tinta.

Sa modyul na ito, matututunang gumawa ng libro o kalendaryo sa pamamagitan ng paglilimbag na maaaring iregalo, ibenta, o ipakita sa dingding ng paaralan. Inaasahang makakamit ang sumusunod na mga layunin:

a. Natutukoy ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga hakbang ng paglilimbag;

b. Nakagagawa ng libro o kalendaryo sa pamamagitan ng paglilimbag na maaaring iregalo, ibenta, o ipakita sa dingding ng paaralan o sa bahay;

c. Naipahahayag ang damdamin sa paglikha ng sariling sining.

Grade 5 Arts Ikatlong Markahan Modyul: Ang Sining ng Paglilimbag

ARTS5-Q3-MODYUL6

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment