Grade 5 Arts Modyul: Pambansang Buwan ng Mga Sining: Tatak ng Lahi

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Kaisa ng National Commission for Culture and the Arts (NCCA) ang Department of Education (DepEd) na taon taong nagdiriwang ng National Arts Month (NAM) tuwing Pebrero. Layunin sa pagdiriwang na ito ay ang mapayaman ang taglay na likas na kakayahan ng mga Pilipino sa sining lalo na ang mga kabataan. Dito ay ipinakikita ang iba’t ibang likhang-sining ng mga mag-aaral, indibidwal at organisasyon sa loob ng paaralan at komunidad. Tuwing buwan ng Pebrero ay hinihikayat ng mga paaralan ang kanilang mga mag-aaral na lumahok sa iba’t ibang gawain tulad ng Art Exhibit upang bigyang-pugay ang mga alagad ng sining at hikayatin ang lahat sa bawat panig ng komunidad na linangin ang sariling kakayanan sa paggawa ng sariling likhang-sining.

Sa modyul na ito, tayo ay matututo kung paano makilahok sa school/district exhibit at culminating activity sa pagdaraos ng National Arts Month at inaasahang makamit ang mga sumusunod:

A. Natutukoy ang kahalagahan, mga hakbang, kagamitan at likhang-sining na maaaring gamitin sa exhibit o culminating activity ng National Arts Month.

B. Nakakalahok sa school/district exhibit at culminating activity sa pagdaraos ng National Arts Month.

C. Naipagmamalaki ang mga sariling likhang-sining.

Grade 5 Arts Ikatlong Markahan Modyul: Pambansang Buwan ng Mga Sining: Tatak ng Lahi

ARTS5-Q3-MODYUL9

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment