Grade 4 Sining Modyul: Kahulugan ng mga Disenyo, Kulay at Anyo na Ginamit sa Likhang-Sining

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Isang maganda at makabuluhang araw sa iyo kaibigan!

Sa pamamagitan ng modyul na ito ay mabibigyan ng kahulugan ang disenyo, kulay at anyo na ginamit sa likhang-sining. Sa araling ito ay matututuhan mo ang iba’t ibang disenyo, kulay at anyo na ginamit sa likhang-sining.

Sa pagpatuloy ng modyul na ito ay matatamo mo ang layunin na mabigyan ng kahulugan ang kulay, linya, hugis, disenyo, at ayos (pattern) na ginamit sa likhang-sining at makagawa ng isang basket na papel, placemat at sock puppet. Maipaliwanag ang kahulugan ng mga ginawang likhang-sining.

Grade 4 Sining Ikaapat na Markahan Modyul: Kahulugan ng mga Disenyo, Kulay at Anyo na Ginamit sa Likhang-Sining

ARTS4-Q4-MOD5

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment