Grade 4 Sining Modyul: Mga Hakbang sa Paggawa ng Tie-Dye o Pagtitina ng Tela

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Isang maganda at makabuluhang araw sa iyo kaibigan!

Sa pamamagitan ng modyul na ito ay masusunod ang mga tamang hakbang sa paglalagay ng disenyo sa damit sa pamamagitan ng tie-dye o pagtitina ng tela. Sa araling ito ay matututuhan ninyo ang iba’t ibang pamamaraan sa pagbuo ng iba’t ibang estilo at disenyo.

Sa pagpapatuloy sa modyul na ito ay matatamo mo ang layunin na matalakay ang tamang pamamaraan sa paggawa ng mga gawaing pantela sa pamamagitan ng tie-dye upang makabuo ng magandang disenyo.

Grade 4 Sining Ikaapat na Markahan Modyul: Mga Hakbang sa Paggawa ng Tie-Dye o Pagtitina ng Tela

ARTS4-Q4-MOD4

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment