Grade 4 Arts Modyul: Mga Disenyo ng Banig

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Isang maganda at makabuluhang araw sa iyo kaibigan!

Sa pamamagitan ng modyul na ito ay matatalakay ang iba’t ibang disenyo ng banig sa Pilipinas. Sa araling ito ay matututuhan mo ang iba’t ibang disenyo ng banig sa sumusunod na mga lugar sa Pilipinas:

a. Banig na buri ng Basey, Samar

b. Banig na bamban ng Iloilo

c. Banig ng Badjaos & Samals

d. Banig na Laminusa ng Tawi- Tawi

e. Banig na buri ng Romblon

Sa pagpatuloy ng modyul na ito ay matatamo mo ang layunin na matalakay ang iba’t ibang disenyo ng banig at makagawa ng isang tissue holder na gawa sa banig.

Grade 4 Arts Ikaapat na Markahan Modyul: Mga Disenyo ng Banig

ARTS4-Q4-MOD3

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment