Grade 4 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Sarili at Kapuwa Ko, Pahahalagahan Ko

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang buhay mo ay ang pinakamagandang biyayang kaloob sa iyo ng Diyos. Bukod sa iyong sarili ay biniyayaan ka rin ng makakasama mo sa pagtuklas ng kahalagahan ng Kaniyang mga nilikha, ang iyong kapuwa. Ikaw at ang iyong kapuwa ay may pananagutan na mapahalagahan ang lahat ng Kaniyang nilikha. Paano mo kaya ipakikita ang pagpapahalaga sa iyong sarili at kapuwa?

Sa modyul na ito inaasahang:

  • Napahahalagahan ang lahat ng mga likha: may buhay at mga materyal na bagay, sarili at kapwa-tao.

Grade 4 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan Modyul: Sarili at Kapuwa Ko, Pahahalagahan Ko

ESP4-Q4-MOD1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment