Grade 4 Homeroom Guidance Module: Let’s Earn Respect

Pinapapaksa ng modyul na ito ang pagkakaroon ng mas maayos at matibay na relasyon ng mag-aaral sa inyong pamilya at maging sa ibang tao. Dahil sa dulot ng pandemyang ating kinahaharap, inaasahang mananatili sa loob ng tahanan ang mag-aaral, kung kaya’t tanging kayong mga miyembro lamang ng pamilya ang kanyang makasasalamuha.

Maaaring may mga pagkakataong humingi ng tulong ang mag-aaral sa pagsunod sa mga tagubilin at pagsagot sa mga tanong sa bawat bahagi ng mga gawain. Hinihiling ng Kagawaran ang inyong suporta at pakikiisa upang matagumpay niyang maisakatuparan ang bawat bahagi tulad ng mga sumusunod:

  1. Ang mga gawaing nakapaloob dito ay maaaring gawin ng mag-aaral sa loob ng apat na Linggo.
  2. Magangailangan ng panulat at papel sa bawat bahagi ng modyul na ito upang masagutan ang mga gawain at katanungan sa “Processing Questions.”
  3. Tiyaking sasagutin niya ang bawat bahagi nang tapat.
  4. Pagkatapos maisulat ng inyong mag-aaral ang “Pledge of Kindness,” bibigkasin niya ito sa inyong harapan bago niya sagutan ang huling set ng “Processing Questions.”
  5. Pagsama-samahin sa isang folder na may fastener ang mga gawaing isinulat niya sa papel at idadagdag sa kanyang portfolio ng “Homeroom Guidance Activities.”
  6. Siguraduhing maipapasa niya ang kanyang portfolio sa petsang itinakda ng kanyang gurong-tagapayo.

Introductory Message

For the learner:

In the first module, you discovered more about yourself. This time, you will learn how you relate with other people. They can be your family members, circle of your friends, or important people in your school and in your neighborhood. The current situation limits you to interact only with your family members at home. However, you can still communicate with others through online if available. Thus, this module will give you some ideas on how to best deal with your family.

Do you give value to them? In what way? Now is the time to think about these important matters in your life. It is probably the time to take a look at how to improve your relationship with them. There are activities that can help you with that. You are expected to finish them in four weeks.

There are six specialized interactive activities provided for you to practice and complete, namely:

Let’s Try This – which will help you get ready to learn;

Let’s Explore This – which will guide you towards what you need to learn; Keep in Mind – which will give you the lessons that you need to learn and understand;

You Can Do It – which will help you apply the lessons learned in daily activities;

What I Have learned – which will test and evaluate your learning;

Share Your Thoughts and Feelings – which will help you express your thoughts, opinions and feelings.

Make sure to read, think, follow, and enjoy every task that you are asked to do.

Have fun! Stay safe and healthy!

Grade 4 Homeroom Guidance Quarter 1 – Module 2: Let’s Earn Respect

HG-G4-Q1-Module-2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment