Grade 4 Homeroom Guidance Module: Ready, Set, Go!

Isinulat ang modyul na ito upang gabayan ang mag-aaral na linangin ang kaniyang aspektong akademiko. Ginawa ito para sa distance learning o alternatibong pamamaraan ng pagkatuto na hindi nangangailangan ng pisikal na presensya sa paaralan, bilang tugon sa direktiba na pagkansela ng face-to-face class dulot ng pandemyang COVID-19.

Makatutulong ang araling ito upang mahubog ang kaniyang pagpapahalaga at responsibilidad sa kaniyang pag-aaral. Higit pa sa inaasahang gawaing pampaaralan ang dapat nyang isagawa kaakibat ng pagbabago sa pamamaraan ng pagkatuto na ipinatutupad sa kasalukuyang panahon. Dahil dito, mahalagang malinang ng mag-aaral ang kaniyang mga pansariling kakayahan sa pagkatuto upang maisagawa ang pang araw-araw na gawaing pampaaralan.

Maaaring may mga pagkakataong humingi ng tulong ang mag-aaral sa pagsunod sa mga tagubilin at pagsagot sa mga tanong sa bawat bahagi ng mga gawain. Hinihiling ng Kagawaran ang inyong suporta at pakikiisa sa mga sumusunod:

  1. Tiyakin na sasagutin ng mag-aaral ang bawat gawain nang tapat.
  2. Siguraduhing maipapasa ng mag-aaral ang mga nakasaad na gawain ayon sa binigay na gabay at itinakdang petsa ng kaniyang gurong-tagapayo.
  3. Makipag-ugnayan sa paaralan tungkol sa anumang suliraning may kaugnayan sa pagkatuto ng inyong anak.

Introductory Message

For the learner:

In the previous module, you learned how to keep a good relationship with your family by knowing your roles, giving respect, being kind, and showing your love for them especially in this time of pandemic. After learning how to connect with your family, your next task is to discover how you will successfully manage your studies.

This module is designed for you to learn how to be more responsible as a learner to study independently. Therefore, you should prepare yourself with the necessary skills to cope with your everyday learning tasks.

This module has six interactive activities for you to follow, namely:

Let’s Try This – which will help you get ready to learn

Let’s Explore This – which will guide you towards what you need to learn

Keep in Mind – which will give you the lessons that you need to learn and understand

You Can Do It – which will help you apply the lessons learned in daily activities

What I Have learned – which will test and evaluate your learning

Share Your Thoughts and Feelings – which will help you express your thoughts, opinions and feelings

Make sure to read, think, follow, and enjoy every task that you are asked to do.

Have fun! Stay safe and healthy!

Grade 4 Homeroom Guidance Quarter 1 – Module 3: Ready, Set, Go!

HG-G4-Q1-Module-3

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment