Grade 2 MTB-MLE Modyul: Pag-uuri ng Salitang Ngalan

Pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang makapag-uuri ng mga salitang ngalan ayon sa iba’t ibang kategorya-tao, bagay, hayop at lugar.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Pag-uuri ng Salitang Ngalan

MTB2_Q1_Mod5_Pag-uuri-ng-Salitang-Ngalan_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment