Grade 2 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Pagpili at Pagkain ng Masusustansiyang Pagkain Ayon sa Oras at Pangangailangan ng Katawan

Ang modyul na ito ay naghanda ng mga gawaing makatutulong sa iyo upang maisakilos ang mga paraan ng pagpapanatili ng kalusugan ng katawan upang ito ay maingatan. (EsP2PKP-Id-11)

Pagkatapos ng modyul na ito ikaw ay inaasahan na:

1. Natutukoy ang pagkaing dapat kainin upang maging malusog at malakas ang pangangatawan.

2. Natutukoy ang pagkakaiba-iba ng tatlong pangkat ng pagkain.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Pagpili at Pagkain ng Masusustansiyang Pagkain Ayon sa Oras at Pangangailangan ng Katawan

esp2_q1_mod5_pagpiliatpagkainngmasusustansiyangpagkainayonsaorasatpangangailanganngkatawan_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment