Grade 2 Edukasyon sa Pagpapakatao 2 Modyul: Pagpapalakas ng Katawan, Pagpapanatili ng Kalinisan ng Kapaligiran

Ang modyul na ito ay naghanda ng mga gawaing makatutulong sa iyo upang maisakilos ang mga paraan ng pagpapanatili ng kalinisan, kalusugan at pag-iingat ng katawan. (EsP2PKP-Id-11)

Pagkatapos ng modyul na ito ikaw ay inaasahan na:

1. Natutukoy ang kahalagahan ng pag-eehersisyo at malaman ang mga paraan upang maging malakas ang pangangatawan.

2. Natutukoy ang kahalagahan ng kalinisan ng kapaligiran at malaman ang mga paraan upang maging malinis ang kapaligiran.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Pagpapalakas ng Katawan, Pagpapanatili ng Kalinisan ng Kapaligiran

esp2_q1_mod6_pagpapalakasngkatawanpagpapanatilingkalinisanngkapaligiran_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment