Grade 2 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Gawain na Magpapanatili ng Kalinisan ng Katawan

Ang modyul na ito ay naghanda ng mga gawaing makatutulong sa iyo upang maisakikilos ang mga paraan ng pagpapanatili ng kalinisan, kalusugan at pag-iingat ng katawan. (EsP2PKP-Id-11)

Pagkatapos ng modyul na ito ikaw ay inaasahan na:

1. Natutukoy ang mga tamang kagamitan sa paglilinis ng katawan

2. Naiisa-isa ang ilan sa mga gawain na magpapanatili ng kalinisan ng katawan

3. Nauunawaan ang kahalagahan ng mga gawain na magpapanatili ng kalinisan ng katawan.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Gawain na Magpapanatili ng Kalinisan ng Katawan

esp2_q1_mod4_Gawainnamagpapanatilingkalinisanngkatwan_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment