Grade 1 Homeroom Guidance Module: I Belong…We Belong

Inihanda ang modyul na ito upang gabayan ang inyong anak na linangin ang kanyang aspetong pansarili at pakikipagkapuwa, akademiko, at karera. Dinisenyo ito para sa distance learning o alternatibong pamamaraan ng pagkatuto na hindi nangangailangan ng pisikal na presensya sa paaralan, bilang tugon sa direktiba na pagkansela ng face-to-face class dulot ng pandemyang COVID-19.

Hinihiling na basahin sa mag-aaral ang bawat bahagi ng modyul at gabayan siya sa bawat gawain upang matagumpay na maisakatuparan ang mga tagubilin. Siguraduhing maisagawa at masasagot ang mga gawain at katanungan (Processing Questions).

  • Gawain 1: Sa inyong patnubay, guguhit o gagawa ng isang Family Tree ang mag-aaral. Maaaring gumamit ng ilang hindi na ginagamit na bagay (lumang diyaryo o magasin, butones atbp.), mga bagay na makikita sa loob ng bahay at mga pangkulay.
  • Gawain 2: Ihahanay ang mga bagay na nadiskubre ng mag-aaral sa kanyang sarili at sa isang miyembro o kasapi ng pamilya.
  • Gawain 3: Gagawa ng isang talaan ang mag-aaral ukol sa gawain na nagpapakita ng paggalang. Guguhit ang mag-aaral ng MASAYANG MUKHA kung naisasagawa ang bawat gawain na inilagay sa talaan.
  • Gawain 4: Maglalagay ang mag-aaral ng TSEK kung sumasang-ayon siya sa bawat sitwasyon na nagpapakita ng mga bagay na natutunan sa modyul na ito, EKIS naman kung hindi sumasang-ayon.
  • Gawain 5: Isasagawa ng mag-aaral ang mga sumusunod at guguhit ng STAR kung naisagawa ang mga nabangit na gawain.
  • Gawain 6: Kukumpletuhin ng mag-aaral ang mga nakasaad na mga pahayag.

Tiyakin na mailalagay sa Portfolio ang lahat ng gawaing natapos sa bawat bahagi ng modyul at maipasa sa petsa at oras na itinakda ng kanyang gurong-tagapayo.

Grade 1 Homeroom Guidance Quarter 1 – Module 2: I Belong…We Belong

HG-G1-Q1-Module-2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment