Grade 2 Homeroom Guidance Module: I am Responsible

Isinulat ang modyul na ito upang gabayan ang inyong anak na linangin ang kaniyang aspetong pansarili at pakikipagkapuwa, akademiko at karera. Dinisenyo ito para sa distance learning o alternatibong pamamaraan ng pagkatuto na hindi nangangailangan ng pisikal na presensya sa paaralan, bilang tugon sa direktiba sa pag-iingat laban sa pandemyang COVID-19.

Malaki ang gampanin ng mga magulang upang mapagtagumpayan ang mga gawaing nakalatag dito. Kakailanganin ng mag-aaral ang inyong patnubay at gabay sa mga gawaing nakapaloob dito. Kung kaya, hinihingi ng Kagawaran ang inyong suporta upang mapagtagumpayan niya ang mga hamon sa buhay, maisakatuparan ang mga inaasahang gawain at higit sa lahat, matutuhan ang mga kasanayan sa buhay na kailangan nilang taglayin sa yugtong ito.

Basahin ang mga tagubilin, katanungan (Processing Questions) at nilalaman ng bawat bahagi ng modyul na ito kasama ang mag-aaral.

  • Gawain 1. Pagtugon sa mga kagamitan na kakailanganin sa pagbuo ng gawain.
  • Gawain 2: Pakikibahagi sa pagbibigay ng karapatan at responsibilidad bilang isang bata.
  • Gawain 3: Pagpapalawak sa mga konsepto kung sakaling hindi ito nauunanawaan ng mag-aaral.
  • Gawain 4: Paggabay sa pagguhit at pagsasagawa ng naayon sa nakasaad sa direksiyon.
  • Gawain 5: Pakikibahagi sa pagtugon ng mga natutunan ng mag-aaral upang maisakatuparan ang layunin ng gawain.
  • Gawain 6: Paggabay sa pagguhit at pagbuo ng simbolo nang ayon sa kaniyang naiisip at nararamdaman upang mapagtagumpayan ang gawain.

Makatutulong ang araling ito na maunawaan niya ang kaniyang mga karapatan at responsibilidad, at magamit ito upang mapalawak ang kaniyang kakayahan. Siguraduhing maipapasa niya ang kaniyang sagutang papel sa petsa at oras na itinakda ng kanyang gurong-tagapayo.

Grade 2 Homeroom Guidance Quarter 1 – Module 1: I am Responsible

HG-G2-Q1-Module-1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment