Grade 1 Homeroom Guidance Module: Look How I Have Grown

Isinulat ang modyul na ito upang gabayan ang inyong anak na linangin ang kaniyang aspetong pansarili at pakikipagkapuwa, akademiko, at karera. Dinisenyo ito para sa distance learning o alternatibong pamamaraan ng pagkatuto na hindi nangangailangan ng pisikal na presensya sa paaralan, bilang pag-iingat dulot ng pandemyang COVID-19.

Hinihiling na basahin sa mag-aaral ang bawat bahagi ng modyul at gabayan siya sa bawat gawain upang matagumpay na maisakatuparan ang mga tagubilin. Siguraduhing maisagawa at masasagot ang mga gawain at katanungan (Processing Questions).

  • Gawain 1: Pupunan ng mag-aaral ang mga pahayag na nakasaad. Ibabahagi ang mga ito sa kahit na sinong miyembro ng pamilya.
  • Gawain 2: Ipapakita ng mag-aaral ang angking mga talento at hilig sa pamamagitan ng paggupit mga litrato mula sa mga lumang magasin o dyaryo gamit ang lapis, pangkulay, gunting at pandikit. Maaari rin naman gumuhit na lamang kung walang lumang magasin o dyaryo sa bahay. Ilalagay ito sa isang kulay puting long folder na may plastik na pabalat at fastener.
  • Gawain 3: Maiisa-isa at maibabahagi ng mag-aaral ang ilan sa kanyang mga karapatan bilang bata.
  • Gawain 4: Sa tulong ng magulang o tagapangalaga, gagawa ang mag-aaral ng iskedyul ng mga gawain sa tahanan at paaralan na siya niyang gagawin sa loob ng isang Linggo. Ibabahagi ito sa kahit na sinong miyembro ng pamilya na siyang maaaring mag-tsek kung naisasagawa ng mag-aaral ang nasabing gawain.
  • Gawain 5: Sasagutin ng mag-aaral ang mga nakasaad na katanungan.
  • Gawain 6: Sa patnubay ng magulang o tagapangalaga, iguguhit ng mag-aaral ang kanyang kaliwa at kanang kamay sa isang malinis na papel. Sasagutan at kumpletuhin ang mga nakasaad na pahayag.

Magsisilbing Portfolio ng magaaral sa Homeroom Guidance ang long folder na nabanggit sa Gawain 2 . Dito isisilid lahat ng gawaing natapos sa bawat bahagi ng modyul. Tiyaking magagawa ito nang tapat at maipapasa sa petsa at oras na itinakda ng kanyang gurong-tagapayo.

Grade 1 Homeroom Guidance Quarter 1 – Module 1: Look How I Have Grown

HG-G1-Q1-Module-1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment