Grade 2 Mathematics Module: Gives the Place Value and Finds the Value of a Digit in Three-Digit Numbers

Ang modyul na ito ay ginawa at isinulat para sa iyong kapakinabangan. Ito ay matutulungan kang unawain ang mga araling tinatalakay sa Mathematics 2.

Sa katapusan ng modyul na ito, ikaw ay inaasahan na:

• Naibibigay ang place value ng digit sa three-digit na bilang.

• Natutukoy ang value ng digit sa three-digit na bilang. (M2NS-Ib-10.2)

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Gives the Place Value and Finds the Value of a Digit in Three-Digit Numbers

math2_q1_mod2_givestheplacevalueandfindsthevalueofadigitin3digitnumbers_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment