Filipino 6 Unang Markahan – Modyul 8: Magagalang na Pananalita

Ang modyul na ito ay dinisenyo at isinulat batay sa iyong kakayahan. Makatutulong ito upang mabatid mong maigi ang kaalaman tungkol sa paggamit ng mga magagalang na pananalita sa pakikipagtalastasan. Ang mga wikang ginamit ay ayon sa antas ng pang-unawa mo. Ang aralin ay ibinatay ayon sa pamantayan ng kagawaran.

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang:

  • nakagagamit ng magagalang na pananalita sa iba’t ibang sitwasyon;
  • sa pagpapahayag ng saloobin/damdamin (F6PS-Id-12.22)
  • pagbabahagi ng obserbasyon sa paligid (F6PS-IIc-12.13)
  • pagpapahayag ng ideya (F6PS-IIIf-12.19)
  • pagsali sa isang usapan (F6PS-IVg-12.25)
  • pagbibigay ng reaksiyon (F6PS-IVh-12.19)
Filipino6_Q1_Mod8_Magagalang-na-Pananalita_v.2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment