Edukasyon sa Pagpapakatao 6 Unang Markahan – Modyul 3: Paggamit ng Impormasyon

Ang modyul na ito ay magtuturo sa iyo ng tamang paraan sa paggamit ng mga impormasyong nakukuha mo sa radyo, telebisyon, internet at social media. Masusuri at maipapaliwanag mo rin ang mabuti at di-mabuting dulot ng impormasyong nakukuha mo dito. Sa bandang huli matutuhan mo ang sagot sa tanong na ito: Paano gagamitin nang tama ang mga impormasyon na naririnig at nababasa?

Sa modyul na ito inaasahang malinang ang sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa:

1. Natutukoy ang tamang hakbang sa paggamit ng impormasyong may kinalaman sa pangyayari na makukuha sa radyo, telebisyon at social media.

2. Nasusuri ang mga impormasyong nakukuha o naririnig sa radyo, telebisyon o social media.

3. Naisasagawa ang tamang paggamit ng impormasyong nakukuha sa radyo, telebisyon o sosyal media.

4. Napahahalagahan ang tamang paggamit ng impormasyon na nabasa o narinig.

esp6_q1_mod3_Paggamit-Ng-Impormasyon-reviewed-by-Ms.-Rosa

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment