Filipino 6 Unang Markahan – Modyul 7:Pagbibigay ng Hinuha sa Kalalabasan ng Pangyayari Bago, Habang at Matapos ang Pagbasa

Sa modyul na ito, iyong matutuhan ang aralin tungkol sa pagbibigay ng hinuha sa kalalabasan ng mga pangyayari bago, habang at matapos ang pag basa. Ating aalamin kung paano magbigay ng hinuha sa isang kuwento at pangyayari na babasahin mo.

Pagkatapos ng aralin na ito ikaw ay inaasahang:

•nakauunawa sa mga kuwento at panyayaring binabasa;

•nakasasagot sa mga tanong tungkol sakuwento at pangyayaring binasa; at

•nakapagbibigay ng mga hinuha sa kalalabasan ng mga pangyayari bago, habang, at matapos ang pagbasa. (F6PNId-e-12) (F6PB-IIIf-24)

Filipino6_Q1_Mod7_Pagbibigay-ng-Hinuha-sa-Kalalabasan-ng-Pangyayari-Bago-Habang-at-Matapos-ang-Pagbasa_v.2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment