Filipino 6 Unang Markahan – Modyul 4: Pagbibigay Kahulugan sa Kilos at Pahayag ng mga Tauhan sa Napakinggang Pabula

Sa modyul na ito, tiyak na matututuhan ang tungkol sa pagbibigay kahulugan sa kilos at pahayag ng mga tauhan sa napakinggang pabula.

Pagkatapos ng aralin ikaw ay inaasahang malinang ang kasanayang:

1. nabibigyang-kahulugan ang kilos at pahayag ng mga tauhan sa napakinggang pabula F6PN-lc-l9

Filipino6_Q1_Mod4_Pagbibigay-Kahulugan-sa-Kilos-at-Pahayag-ng-mga-Tauhan-sa-Napakinggang-Pabula-_v.2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment