Filipino Unang Markahan – Modyul 6: Pagkasusunod-sunod ng mga Pangyayari sa Kuwento

Ang modyul na ito ay sadyang binuo para sa iyo upang maunawaan ang pinakamahalagang kasanayan sa pampagkatuto na:

Napagsunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwento sa tulong ng nakalarawang balangkas at pamatnubay na tanong F6PB-Ib-5.4 F6RC-IIe-5.2

Filipino6_Q1_Mod6_Pagkasusunod-sunod-ng-mga-Pangyayari-sa-Kuwento_v.2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment