Filipino 4 Unang Markahan–Modyul 1: Pangngalan, Gamitin Mo!

Sa modyul na ito, inaaasahang makakamit mo ang sumusunod na kasanayan:

1. Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagsasalita tungkol sa sarili at ibang tao sa paligid;

2. Nakasusulat ng talata tungkol sa sarili.

filipino4_q1_mod1_Pangngalan_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment