Filipino 4 Unang Markahan – Modyul 7: Opinyon at Reaksyon sa Isyu O Usapan

Maligayang araw!

Kahit saang dako ka pumunta ay mayroon kang nasasagap o naririnig na iba’t ibang mga isyu o usapan. Bawat araw ay may mga bagong pangyayari at malaya kang magpahayag ng sariling opinyon o reaksyon tungkol dito.

Sa araling ito, pag-aaralan mo ang mga napapanahong isyu o usapan sa ating pamayanan.

Pagkatapos mong pag-aralan ang modyul na ito, inaasahang makakamit mo ang sumusunod na kasanayan:

1. Nasasagot ang mga tanong tungkol sa mahahalagang detalye ng nabasang isyu o balita.

2. Naipapahayag ang sariling opinyon o reaksyon sa isang nabasa o napanood na isyu o usapan.

3. Nakasusulat ng liham na nagbabahagi ng karanasan o pangyayari sa nabasang kuwento.

4. Naibibigay ang kahalagahan ng media pang impormasyong, pang -aliw at panghikayat.

5. Nasasagot ang mga tanong sa nabasang tekstong pang impormasyon.

filipino4_q1_mod7_OpinyonAtReaksyon_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment