Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Filipino 3 Unang Markahan – Modyul 4: Paggamit ng mga Bahagi ng Aklat sa Pagkuha ng Impormasyon

Isang malugod na pagbati at nakaabot ka sa araling ito!

Sa modyul na ito, matututuhan mong gamitin ang mga bahagi ng aklat sa pagkuha ng impormasyon. Intindihing mabuti ang mga kahulugan at gamit ng bawat bahagi ng aklat.

May mga pagsasanay akong inihanda para sa iyo upang mahasa ang iyong kaalaman tungkol dito. Gawin ang mga gawain o pagsasanay sa sagutang papel.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

Nakagagamit ang iba’t ibang bahagi ng aklat sa pagkalap ng impormasyon (F3EP-Ib-h-5/F3EP-IIa-d5)

Filipino3_q1_mod4_paggamitngmgabahagingaklatsapagkuhangimpormasyon_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.