Filipino 3 Unang Markahan – Modyul 4: Paggamit ng mga Bahagi ng Aklat sa Pagkuha ng Impormasyon

Isang malugod na pagbati at nakaabot ka sa araling ito!

Sa modyul na ito, matututuhan mong gamitin ang mga bahagi ng aklat sa pagkuha ng impormasyon. Intindihing mabuti ang mga kahulugan at gamit ng bawat bahagi ng aklat.

May mga pagsasanay akong inihanda para sa iyo upang mahasa ang iyong kaalaman tungkol dito. Gawin ang mga gawain o pagsasanay sa sagutang papel.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

Nakagagamit ang iba’t ibang bahagi ng aklat sa pagkalap ng impormasyon (F3EP-Ib-h-5/F3EP-IIa-d5)

Filipino3_q1_mod4_paggamitngmgabahagingaklatsapagkuhangimpormasyon_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment