How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Filipino 3 Unang Markahan – Modyul 6: Pagsunod sa Nakasulat na Panuto na may 2-4 na Hakbang

Mahusay! Naipakita mo ang iyong galing sa pagsagot sa mga naunang gawain!

Sa modyul na ito, matututuhan mong sumunod sa nakasulat nanpanuto na may 2-4 na hakbang.

May mga gawain akong inihanda para sa iyo upang mas marami ka pang matutuhan tungkol dito.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • Nakasusunod sa nakasulat na panuto na may 2-4 na hakbang (F3PB-lc-2, F3PB-llc-2, F3PB-IVb-2)

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment