Filipino 3 Unang Markahan – Modyul 7: Pagbabaybay nang Wasto ng mga Salitang Natutuhan sa Aralin, Salitang Di-kilala Batay sa Bigkas, Tatlo o Apat na Pantig, Batayang Talasalitaan at Salitang Dinaglat

Kumusta ka na?

Binabati kita sa pagtatagumpay mo sa naunang gawain!

Sa modyul na ito, mababaybay mo nang wasto ang mga salitang matututuhan sa aralin at ang mga salitang di-kilala batay sa bigkas.

May mga gawain akong inihanda para sa iyo upang mahasa ang iyong kaalaman tungkol dito.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

● Nakababaybay ng mga salitang natutunan sa aralin at mga salitang di-kilala batay sa bigkas (F3PY-Id-2.2, F3PY-If.2.4, F3PY-ld-2.2, F3PY-IVb-h2).

Filipino3_q1_mod7_pagbabaybaynangwastongmgasalitang_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment