Filipino 3 Unang Markahan – Modyul 3: Pagsagot sa Tanong Tungkol sa Kuwento, Usapan, Balita, at Tula

Kumusta ka na?

Binabati kita sa pagtatagumpay mo sa naunang gawain!

Sa modyul na ito, mapag-aalaman mong sagutin ang mga tanong tungkol sa kuwento at usapan.

May mga gawain akong inihanda para sa iyo upang mahasa ang iyong kaalaman tungkol dito.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

● nasasagot ang mga tanong tungkol sa kuwento, usapan, balita at tulang binasa (F3PB-Ib-3.1, F3PN-IIc-3.1.1, F3PB-I-d-3.1, F3PN-Iva 3.1.3).

Filipino3_q1_mod3_pagsagotsatanongtungkolsakuwentousapanbalitaattula_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment