Filipino 3 Unang Markahan – Modyul 15: Pagbuo ng Isang Kuwento na Katumbas nang Napakinggang Kuwento

Isang malugod na pagbati at nakaabot ka sa araling ito!

Sa modyul na ito, matutuhan mong bumuo ng isang kuwentong katumbas nang napakinggang kuwento. Susukatin din ang iyong kakayahan sa pakikinig.

Magpatulong ka sa iyong kapamilya na nakatira o malapit sa inyong bahay para basahin sa iyo ang mga teksto o kuwento. Maaari ring gamitin ang audio format ng kuwento. Balikan mo ulit ang mga elemento ng kuwento na natutuhan mo sa mga naunang aralin upang mapalawak muli ang kakayahan mo na makabuo ng isang kuwento.

May mga pagsasanay akong inihanda para sa iyo upang mahasa ang iyong kaalaman tungkol dito. Isulat ang iyong mga sagot sa sagutang papel.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • nakabubuo ng isang kuwento na katumbas ng napakinggang kuwento (F3PN-Ij-10/ F3PN-IIj-10/ F3PN-IIIj-10/ F3PN-IVb-10).
Filipino3_q1_mod15_pagbuongisangkuwentona_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment