Filipino 3 Unang Markahan – Modyul 8: Paggamit ng Pagsisipi ng Liham Diksyunaryo

Magandang araw sa iyo!

Malugod kitang binabati dahil matagumpay mong nasagot ang naunang mga gawain.

Sa modyul na ito, matututuhan mo ang paggamit ng diksyunaryo sa pagbibigay kahulugan ng mga salita.

May iba’t ibang gawain akong inihanda para sa iyo upang mahasa ang iyong kaisipan at madali mo itong maintindihan.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

Nakagagamit ng Dikyunaryo (F3EP-Id6.1).

Filipino3_q1_mod8_paggamitngdiksyunaryo_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment