Araling Panlipunan 3 Unang Markahan – Modyul 5: Pagkakaugnay-ugnay ng mga Anyong Tubig at Anyong Lupa sa mga Lalawigan at Rehiyon

Matapos mong pag-aralan at paghambingin sa nakaraang aralin ang iba’t ibang pangunahing anyong tubig at anyong lupa ng iba’t ibang lalawigan sa sariling rehiyon, tatalakayin naman ang pagkakaugnay-ugnay nito sa isa’t isa.

Alam mo bang marami tayong mga natatanging anyong tubig at anyong lupa sa ating lalawigan at rehiyon na magkakaugnay-ugnay? Alamin mo kung ano-ano ang mga anyong tubig at anyong lupa na magkaka-ugnay sa rehiyon at
karatig nito.

Sa araling ito, inaasahang:

1. Natutukoy ang pagkakaugnay-ugnay ng mga anyong tubig at lupa sa mga lalawigan ng sariling rehiyon (AP3LAR-If-9);

2. napahahalagahan ang pagkakaugnay-ugnay ng mga anyong tubig at anyong lupa sa sariling lalawigan at rehiyon; at

3. naitatala ang mga lalawigang pinag-uugnay ng mga anyong tubig at anyong lupa sa sariling lalawigan at rehiyon.

AP3_q1_mod5_pagkakaugnay-ugnayngmgaanyongtubigatanyonglupasamgalalawiganatrehiyon_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment