Araling Panlipunan 3 Unang Markahan – Modyul 1: Ang mga Simbolo sa Mapa

Isang maligayang pagtuntong sa Ikatlong Baitang!

Noong nasa Ikalawang Baitang ka, napag-aralan mo ang tungkol sa iyong kapaligiran. Ngayon, mas mapalalawak pa ang iyong kaalaman ukol sa lalawigan at maging sa mga karatig na lalawigan sa iyong rehiyon.

Ang modyul na ito ay makatutulong sa iyo kung papaano mo matutunton at makikilala ang iba’t ibang lugar, mga anyong lupa o anyong tubig ng iyong rehiyon sa tulong ng mga simbolo o pananda na makikita sa mapa. Mahalagang malaman mo ang mga simbolong ginamit sa mapa upang mapadali ang pagtunton sa mga lugar na nais na mapuntahan o malaman.

Handa ka na ba? Tara na at lakbayin ang daan patungo sa karunungan!

Nakapaloob sa modyul na ito ang araling:

Ang Mga Simbolo sa Mapa

Sa modyul na ito, ikaw ay inaasahan na:

1. Naiisa-isa ang mga simbolo na ginagamit sa mapa; at

2. Nabibigyang kahulugan ang mga simbolo na ginagamit sa mapa sa tulong ng mga panuntunan (AP3LAR-Ia-1).

AP3_q1_mod1_angmgasimbolosamapa_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment