Filipino 3 Unang Markahan – Modyul 12: Pagsasalaysay Muli sa Nabasang Teksto sa Tulong ng Pamatnubay na Tanong at Balangkas

Magandang araw sa iyo!

Sa modyul na ito, matutuhan mong isalaysay ang teksto nang may tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa tulong ng pamatnubay na tanong at balangkas.

May mga gawain akong inihanda para sa iyo upang mahasa ang iyong kaalaman tungkol dito.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • Naisasalaysay muli ang teksto nang may tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa tulong ng pamatnubay na tanong at balangkas (F3PN-Ig-6.1, F3PN-IIf6.4, F3PB-IIg-12.2, F3PB-IIIg-12.3, F3PN-IVh-6.6).
Filipino3_q1_mod12_pagsasalaysaymulisanabasang_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment