Filipino 3 Unang Markahan – Modyul 10: Paggamit ng Magagalang na Salita na Angkop sa Sitwasyon (pagbati, pakiusap, paghingi ng paumanhin, pakikipag-usap sa matatanda at hindi kilala at panghihiram ng gamit)

Mahusay! Naipakita mo ang iyong galing sa pagsagot sa mga naunang gawain!


Sa modyul na ito, matutuhan mong gumamit ng magagalang na salita na angkop sa sitwasyon (F3PS-If-12, F3PS-IIb-12.5).

Filipino3_q1_mod10_paggamitngmagagalangnasalitanaangkop_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment