Filipino 3 Unang Markahan – Modyul 13: Paggamit ng Malaki at Maliit na Letra at mga Bantas

Magandang araw sa iyo!

Sa modyul na ito, matutuhan mong gamitin ang malaki at maliit na letra at mga bantas sa pagsulat ng mga salitang natutuhan sa aralin, salitang hiram at salitang dinaglat, parirala, pangungusap at talata.

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang:

  • Nagagamit ang malaki at maliit na letra at mga bantas sa pagsulat ng mga salitang natutuhan sa aralin, salitang dinaglat, salitang hiram, parirala, pangungusap, at talata (F3PU-lg-i-4, F3PU-lld-4, F3PU-llld-2.6, F3PU-lVd-f-4).
Filipino3_q1_mod13_paggamitngmalakiatmaliitna_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment