Filipino 3 Unang Markahan – Modyul 14: Paggamit ng Panghalip Bilang Pamalit sa Pangngalan na Ito, Iyan, Iyon, Nito, Niyan, Niyon

Kumusta ka na?

Binabati kita sa pagtatagumpay mo sa naunang gawain!

Sa modyul na ito, matutuhan mong gamitin ang mga panghalip na ito, iyan at iyon.

May mga gawain akong inihanda para sa iyo upang mahasa ang iyong kaalaman tungkol dito.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

● Nakagagamit ng panghalip bilang pamalit sa pangngalan

– ang panandang Ito/ Iyan/ Iyon (F3WG-Ie-h-3.1;

– ang panandang Nito/ Niyan/ Niyon (F3WG-IIg-j-3.1).

Filipino3_q1_mod14_paggamitangpanghalipbilang_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment