Filipino 3 Unang Markahan – Modyul 9: Paggamit sa Usapan ng mga Salitang Pamalit sa Ngalan ng Tao (Ako, Ikaw, at Siya; Kami, Tayo, Kayo, at Sila)

Magandang araw sa iyo!

Malugod kitang binabati dahil matagumpay mong nasagot ang naunang mga gawain.

Sa modyul na ito, matutuhan mong gamitin sa usapan ang mga salitang pamalit sa ngalan ng tao ang ako, ikaw, siya, kami, tayo, kayo at sila sa usapan at sitwasyon.

May mga gawain akong inihanda para sa iyo upang mahasa ang iyong kaalaman tungkol dito.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • Nakagagamit ng panghalip bilang pamalit sa pangngalan ang panandang ako, ikaw, siya, kami, tayo, kayo at sila (F3WG-Ie-h-3, F3WG-IIg-j-3).
Filipino3_q1_mod9_paggamitsausapanngmgasalitangpamalit_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment