Filipino 3 Unang Markahan – Modyul 11: Paglalarawan sa Elemento ng Kuwento

Magandang araw sa iyo!

Sa modyul na ito, matutuhan mong ilarawan ang mga elemento ng kuwento gaya ng tauhan, tagpuan at banghay ng kuwento.

May mga gawain akong inihanda para sa iyo upang mahasa ang iyong kaalaman tungkol dito.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • Nailalarawan ang mga elemento ng kuwento gaya ng tauhan, tagpuan at banghay ng kuwento (F3PBH-Ie-4, F3PBIIb-e-4).
Filipino3_q1_mod11_paglalarawansa_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment