Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyon sa Pagpapakatao 5 Unang Markahan – Modyul 4: Matapat na Paggawa sa Proyektong Pampaaralan

Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit kailangan mong mag-aral? Ano ang kabutihang dulot nito upang mapaunlad ang iyong sarili?

Pangunahing dahilan ng ating pag-aaral ay upang matuto tayo. Matuto ng maraming bagay na maaari nating kailanganin at pakinabangan sa pagharap natin sa mga hamon ng buhay. Sa paaralan din higit na hinuhubog at pinag-aaralan ang wastong pakikisalamuha sa ibang tao.

Ang pagiging matapat sa anomang gawaing naghihintay at nakalaan sa atin ay dapat na ipakita sa lahat ng pagkakataon. Bilang mag-aaral, dapat nating gawin ng may katapatan ang mga proyekto o gawaing pampaaralan na ibinibigay ng guro sa atin, nakikita man nila tayo o hindi.

Ang sumusunod na mga layunin ang tatalakayin sa modyul na ito:

• Nakapagpapakita ng matapat na paggawa sa mga proyektong pampaaralan.

• Natutukoy ang pahayag na nagpapakita ng matapat na paggawa sa mga gawain sa paaralan.

• Naiisa-isa ang mga gawaing nagpapakita ng katapatan sa pagaaral.

EsP5_Q1_mod4_MatapatNaPaggawaSaProyektongPampaaralan_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.