Edukasyon sa Pagpapakatao 5 Unang Markahan – Modyul 4: Matapat na Paggawa sa Proyektong Pampaaralan

Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit kailangan mong mag-aral? Ano ang kabutihang dulot nito upang mapaunlad ang iyong sarili?

Pangunahing dahilan ng ating pag-aaral ay upang matuto tayo. Matuto ng maraming bagay na maaari nating kailanganin at pakinabangan sa pagharap natin sa mga hamon ng buhay. Sa paaralan din higit na hinuhubog at pinag-aaralan ang wastong pakikisalamuha sa ibang tao.

Ang pagiging matapat sa anomang gawaing naghihintay at nakalaan sa atin ay dapat na ipakita sa lahat ng pagkakataon. Bilang mag-aaral, dapat nating gawin ng may katapatan ang mga proyekto o gawaing pampaaralan na ibinibigay ng guro sa atin, nakikita man nila tayo o hindi.

Ang sumusunod na mga layunin ang tatalakayin sa modyul na ito:

• Nakapagpapakita ng matapat na paggawa sa mga proyektong pampaaralan.

• Natutukoy ang pahayag na nagpapakita ng matapat na paggawa sa mga gawain sa paaralan.

• Naiisa-isa ang mga gawaing nagpapakita ng katapatan sa pagaaral.

EsP5_Q1_mod4_MatapatNaPaggawaSaProyektongPampaaralan_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment