Edukasyon sa Pagpapakatao 5 Unang Markahan – Modyul 1: Kawilihan sa Pagsusuri ng Katotohanan

Sa iyong palagay lahat ba ng impormasyon na nariring o nababasa natin ay tama o may katotohanan?

Paano mo sinusuri ang mga impormasyong nababasa o naririnig?

Ang mapanuring pag-iisip ay ang kakayahang magsuri ng mga ideya at lumutas ng mga suliranin. Hindi lahat ng ating naririnig at nababasa ay pawang may katotohanan, kaya kailangan nating suriing mabuti ang mga impormasyong nakukuha sa pamamagitan nang pagsangguni sa mga lehitimong pinagmulan.

Sa modyul na ito, napahahalagahan ang katotohanan sa pamamagitan nang pagsusuri sa mga balitang napakinggan, patalastas na nabasa /narinig, napanood na mga programang pangtelebisyon at nabasa sa internet.

• Nakasusuri ng mga impormasyong nababasa o naririnig bago ito pinaniniwalaan.

• Nakagagawa nang tamang pasya ayon sa dikta ng isip o saloobin sa kung ano ang dapat at di dapat.

EsP5_Q1_mod1_KawilihanSaPagsusuringKatotohanan_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment