Edukasyon sa Pagpapakatao 5 Unang Markahan – Modyul 2: Mabuti at Di-mabuting Maidudulot ng mga Babasahin, Napakinggan at Napanood

Sa panahon ngayon, maraming mga balitang lumalabas mula sa dyaryo, radyo, magasin, telebisyon, pelikula at internet. May katotohanan man ang mga ito o wala ay maaring magdulot nang mabuti o di-mabuti sa ating sarili o sa ating pamilya.

Kung kaya, kinakailangan mo ang kaalaman sa pagsusuri ng balita upang maiwasan ang mga negatibong epekto nito sa iyo.

Ang sumusunod na mga layunin ang tatalakayin sa modyul na ito:

• Nakasusuri nang mabuti at di-mabuting maidudulot sa sarili at miyembro ng pamilya ng anomang babasahin, napakikinggan at napanonood sa mga sumusunod na uri ng media gaya ng dyaryo, magasin, radyo, telebisyon, pelikula at internet.

• Nakasusulat ng ideya tungkol sa mabuti at di-mabuting epekto ng paggamit ng media.

• Nakasusulat ng journal tungkol sa tamang pag-uugali gamit ang iba’t ibang uri ng media.

EsP5_q1_mod2_MabutiAtDiMabutingMaidudulotNgMgaBabasahin_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment