Arts 3 Unang Markahan – Modyul 2: Ilusyon ng Espasyo

Ang kabuoan ng modyul na ito ay makatutulong upang pagyamanin ang iyong kaalaman at kasanayan ukol sa ilusyon ng espasyo.

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang:

1. naipapakita ang ilusyon ng espasyo sa pagguhit ng mga bagay ng mga tao na may iba’t ibang laki o sukat (A3EL-Ib);

2. natutukoy ang larawan na ginagamitan ng ilusyon ng espasyo; at

3. nakagagawa ng sining na nagpapakita ng ilusyon ng espasyo.

Arts3_q1_mod2_ilusyonngespasyo_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment