Arts 3 Unang Markahan – Modyul 1: Iba’t ibang Laki ng Tao sa Larawan

Ang modyul na ito ay makatutulong upang malinang ang iyong kakayahan. Ang kabuoan ng modyul na ito ay nagpapahintulot na magamit sa ibat ibang sitwasyon.

Ito ay inihanda upang pagyamanin ang iyong kaalaman at kasanayan ukol sa iba’t ibang laki ng tao sa larawan.

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang:

  • natutukoy ang pagkakaiba ng laki ng tao sa larawan para maipapakita ang distansiya (A3EL-Ia);
  • nakaguguhit ng mga larawan ng tao na may iba’t ibang laki upang maipapakita ang distansiya;
  • nakapagbibigay halaga sa kahalagahan at tiwala sa sarili sa paggawa ng sining na nagpapakita ng distansiya ng tao ayon sa laki; at
  • naisasagawa ang sining ng sariling buhay.
Arts3_q1_mod1_ibatibanglakingtao_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment