How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Grade 10 Araling Panlipunan Modyul: Mga Isyu sa Paggawa

Malaking hamon sa bansa ang mga makabagong pagbabago sa iba’t ibang larangan bunga ng globalisasyon. Mas nagiging bukas ang bansa sa iba’t ibang oportunidad na tuklasin ang potensiyal na pakikipagsabayan sa pandaigdigang kompetisyon. Kaakibat ng mga pagbabagong ito ay ang mga hamon kung paano tutugunan ng bawat pamahalaan sa daigdig ang mga suliraning naidulot ng globalisasyon, mga isyu sa lipunan na napag-iwanan na ngunit hindi pa lubusang natugunan bagkus patuloy pang lumalala lalo na sa mga usapin ukol sa paggawa.

Sa kasalukuyan, ang mga manggagawang Pilipino ay nagiging biktima ng pangaabuso at pagsasamantala ng mga kapitalista o may-ari ng mga negosyo. Kahit alam natin kung gaano sila kahalaga sa ekonomiya, hindi lahat ng kanilang pangangailangan ay naipagkakaloob ng pamahalaan, mga kapitalista at mga may-ari ng mga negosyo. Sa maikling salita, napapabayaan ang ating mga manggagawa at nahaharap sa mga isyu sa larangan ng paggawa.

Ang modyul na ito ay nakalaan para sa dalawang linggo (Ikatlo at Ikaapat na linggo).

Nahahati ang mga aralin sa sumusunod:

I. ikatlong linggo: Globalisasyon at mga isyu sa paggawa

II. Ikaapat na linggo: Mga suliranin sa paggawa at epekto

Halina at samahan mo ako sa pagtuklas at unawain ang mga isyung kinakaharap ng mga manggagawang Pilipino.

Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto

  • Naipaliliwanag ang kalagayan, suliranin at pagtugon sa isyu ng paggawa sa bansa.

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang iyong:

  • nailalahad ang kalagayan ng mga manggagawa sa iba’t ibang sektor;
  • natutukoy ang mga suliranin sa paggawa;
  • naipapaliwanag ang mga epekto ng iba’t ibang suliranin sa paggawa;
  • nabibigyang halaga ang mga batas na kumakalinga sa mga manggagawang Pilipino; at
  • nakapagmumungkahi ng mga solusyun sa mga suliranin sa pamamagitan ng malikhaing paraan gaya ng brochure/poster slogan o video clip.

Grade 10 Araling Panlipunan Ikalawang Markahan Modyul: Mga Isyu sa Paggawa

AP10_Q2_mod2_mga-isyu-sa-paggawa_ver2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment