Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 10 Araling Panlipunan Modyul: Globalisasyon

“Kasabay ng pagbabago ng ating kapaligiran ay ang patuloy ring pagbabago sa takbo ng ating lipunan”.

Bilang tugon sa mga pagbabagong ito ay ang pag-usbong ng mga kagamitang – pampagkatuto na naglalayong tulungan kayo at imulat sa inyong mga isipan ang iba’t ibang aspektong nakaapekto sa buhay ng tao.

Ang Modyul na ito ay naglalayong palawakin ang inyong kaalaman tungkol sa Konsepto at Anyo ng Globalisasyon sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gawain nang buong husay.

Matutunghayan sa araling ito ang paksang Globalisasyon. Halina’t tuklasin at unawain ang mga kaugnay na konsepto nito. Makatutulong sa iyo ang mga gawain upang lubos na maunawaan ang mga esensyal na kaalaman tungkol sa Globalisasyon.

Inaasahang matutuhan mo lahat ang mga aralin na inihanda para sa iyo. Ang Aralin 1 ay tumutukoy sa Kahalagahan ng Pag-aaral ng Globalisasyon. Ang modyul na ito ay nakatalagang gagawin sa loob ng dalawang linggo. Ito ay nahahati sa sumusunod na paksa:

I. Paksa 1: Globalisasyon: Konsepto at Perspektibo

II. Paksa 2: Anyo, Dimensiyon at Epekto ng Globalisasyon

Para sa unang linggo, iyong umpisahan ang pagkatuto sa pamamagitan nga pagunawa sa mga teksto at pagsagot sa mga gawaing nakapaloob mula sa bahaging Subukin at nagtatapos sa bahaging Pagyamanin.

Iyong ipagpatuloy ang pagkatuto sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga gawaing nakatalaga para sa ikalawang linggo. Umpisahan ito sa bahaging ikalawang Pagyamanin hanggang sa Karagdagang Gawain.

Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto (MELC 1)

  • Nasusuri ang dahilan, dimensiyon at epekto ng Globalisasyon.

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang magagawa mo ang mga sumusunod:

1. Naipaliliwanag ang konsepto at perspektibo ng Globalisasyon;

2. Natutukoy ang mga anyo at dimensiyon ng Globalisasyon;

3. Nababalangkas ang mga salik sa pag-usbong ng Globalisasyon;

4. Naiisa-isa ang mga dahilan at epekto ng Globalisasyon;

5. Nakapagmumungkahi ng paraan upang maiwasan ang mga negatibong epekto ng Globalisasyon; at

6. Napahahalagahan ang iba’t ibang tugon sa pagharap sa Globalisasyon.

Grade 10 Araling Panlipunan Ikalawang Markahan Modyul: Globalisasyon

AP10_Q2_mod1_globalisasyon_ver2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.