Araling Panlipunan 4 Unang Markahan – Modyul 4: Kaugnayan ng Lokasyon sa Heograpiya ng Pilipinas

Sa nakaraang modyul ay natukoy ang hangganan at lawak ng teritoryo ng Pilipinas. Sa modyul na ito, palalawigin mo ang iyong kaalaman tungkol sa ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito.

Pamantayang Pangnilalaman

Naipamamalas ang pang-unawa sa pagkakakilanlan ng bansa ayon sa mga katangiang heograpikal gamit ang mapa.

Pamantayan sa Pagganap

Naipamamalas ang kasanayan sa paggamit ng mapa sa pagtukoy ng iba’t ibang lalawigan at rehiyon ng bansa.

Pamantayan sa Pagkatuto

Pagkatapos mong basahin ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • Nasusuri ang ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito.
AP4_q1_mod4_KaugnayanNgLokasyonSaHeograpiyaNgPilipinas_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment