Araling Panlipunan 4 Unang Markahan – Modyul 2: PILIPINAS: Kaugnay mong Lokasyon, Matatalunton

Kumusta? Malugod na pagbati sa’yo. Ikaw ay nasa ikalawang modyul na. Natapos mong nang pag-aralan sa unang modyul ang mga katangian ng Pilipinas at kung bakit ito tinawag na isang bansa.

Ngayon naman malalaman mo ang kinalalagyan ng Pilipinas batay sa mga nakapaligid dito. Bilang isang Pilipino, mahalagang matukoy mo ang lokasyon nito sa Asya at sa mundo.

Pamantayang Pangnilalaman

Ang mag-aaral ay naipamamalas ang pang-unawa sa pagkakakilanlan ng bansa ayon sa mga katangiang heograpikal gamit ang mapa.

Pamantayan sa Pagganap

Ang mag-aaral ay naipamamalas ang kasanayan sa paggamit ng mapa sa pagtukoy ng iba’t ibang lalawigan at rehiyon ng bansa.

Pamantayan sa Pagkatuto

Pagkatapos mong basahin ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • Natutukoy ang relatibong lokasyon (relative location) ng Pilipinas batay sa mga nakapaligid dito gamit ang pangunahin at pangalawang direksiyon.
AP4_q1_mod2_PilipinasKaugnayMongLokasyonMatatalunton_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment