Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 5 MAPEH (Music) Modyul: Ang Pinakamataas at Pinakamababang Antas ng mga Nota

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Isa pang mahalagang aspekto ng melody ay ang range ng mga note sa isang awit o musika. Ito ay madaling matutukoy sa pamamagitan ng pagkilala sa pinakamataas at pinakamababang note ng isang awit.

Ang distansiya ng pinakamababa at pinakamataas na note ay sadyang malaki ang agwat kapag ito ay napakaloob sa isang awitin o musika. Ang range ay itinuturing na wide kung ang distansya ng pinakamababa at pinakamataas na note ng musika ay malawak at kung and distansya ng pinakamababa at pinakamataas na note ay maikli lamang, ang musika ay sinasabing may narrow range.

Sa modyul na ito ay ating masuri ang pinakamataas at pinakamababang antas ng nota ng musika at inaasahang makamit ang mga sumusunod na mga layunin:

1. Nasusuri ang pinakamataas at pinakamababang antas ng nota ng musika na nagpapahiwatig ng wide o narrow range.

2. Nakakagawa ng staff na nagpapakita ng pinakamataas at pinakamababang antas ng mga nota sa musika.

Grade 5 MAPEH (Music) Quarter 2 Self-Learning Modyul: Ang Pinakamataas at Pinakamababang Antas ng mga Nota

Music5_Q2_Mod6_AngPinakamataasAtPinakamababangAntas-NgMgaNota_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.