Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 5 MAPEH (Music) Modyul: Pentatonic Scale, C Major Scale at G Major Scale

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang isang awitin o musika ay nalilikha sa pamamagitan nang maayos na paglalapat ng mga nota at ritmo. Ito ang ginagawa ng isang kompositor.

Nakakalikha siya ng mga awiting maaaring magpasaya, magdulot ng kalungkutan o makapagbigay ng pag-asa sa buhay. Nagagawa niya ito dahil sa kanyang kaalaman sa iba’t-ibang iskala ng musika.

Ang bawat awit ay may natatanging tono na tumatatak sa ating puso at isipan. Ito ay ang elemento ng musika na tinatawag na melody. Ang melody ay ang maayos na pagkakasunod-sunod ng mga nota sa isang awit o musika. Upang higit na maging epektibo ang pag-aayos ng nota sa isang melody gumagamit ang mga kompositor ng sukatan at gabay sa musika na tinatawag na iskala.

May iba’t-ibang uri ng scale sa musika. Ito ay ang Pentatonic Scale, C Major Scale at G Major Scale.

Tatalakayin sa modyul na ito ang Pentatonic Scale. Sa modyul na ito ay ating matatalakay ang Pentatonic Scale at inaasahang makamit ang mga sumusunod:

a. Nakikilala ang Pentatonic Scale, C Major Scale at G Major Scale.

b. Nakakabasa ng mga nota sa Pentatonic Scale sa C Major Scale at G Major Scale.

c. Nabibigyang halaga ang kaalaman sa Pentatonic Scale C Major Scale at G Major Scale.

Grade 5 MAPEH (Music) Ikalawang Markahan Modyul: Pentatonic Scale, C Major Scale at G Major Scale

Music5_Q2_Mod7_PentatonicScaleCMajorScaleAtGMajorScale_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.